Насловна Актуелно Вести Закажана 7-мата седница на Советот на Општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Закажана 7-мата седница на Советот на Општина Берово

 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

 

Р Е Ш Е Н И Е

Ја свикувам 7-тата (седмата) седница на Советот на Општина Берово на ден 14.03.2018 година (среда), со почеток во 09:00 часот со следниот:

Д н е в е н р е д:

1. Усвојување на Записник од 6-та седница на Совет на Општина Берово;

2. Предлог Завршна сметка на Општина Берово за 2017 година;

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските, изворите на средства и нивната вредност на Општина Берово за 2017 година;

4. Годишен Извештај за користење на средствата од резервите од Буџетот на Општина Берово за 2017 година;

5. Известување за деловна активност за 2017 година за наменска сметка на ОЈУСЗСЛ Д-р Иван Влашки Берово за 2017 година;

6. Финансиски извештај од завршна сметка на основен Буџет за 2017 година на ОЈУСЗСЛ Д-р Иван Влашки Берово ;

7. Финансиски извештај од завршна сметка на самофинансирачки активности за 2017 година на ОЈУСЗСЛ Д-р Иван Влашки Берово ;

8. Финансиски извештај од завршна сметка на сопствени приходи за 2017 година на ООУ Никола Петров Русински Берово;

9. Финансиски извештај од завршна сметка за наменска дотација за 2017 година на ООУ Никола Петров Русински Берово;

10. Финансиски извештај од завршна сметка за наменска дотација за 2017 година на ОСУ Ацо Русковски Берово;

11. Финансиски извештај од завршна сметка за донаторска смтека Еразмос за 2017 година на ОСУ Ацо Русковски Берово;

12. Финансиски извештај од завршна сметка за донатрска сметка Скилс за 2017 година на ОСУ Ацо Русковски Берово;

13. Финансиски извештај од завршна сметка за сопствени приходи за 2017 година на ОСУ Ацо Русковски Берово;

14. Финансиски извештај од завршна сметка за наменска дотација за 2017 година на Дом на култура Димитар Беровски Берово;

15. Финансиски извештај од завршна сметка за сметка на сопствени приходи за 2017 година на Дом на култура Димитар Беровски Берово;

16. Финансиски извештај од завршна сметка за сметка на сопствени приходи за 2017 година на ОЈУДГ 23 Август Берово;

17. Финансиски извештај од завршна сметка за наменска дотација за 2017 година на ОЈУДГ 23 Август Берово;

18. Финансиски извештај од завршна сметка за донаторска сметка – Инклузија на деца роми во предучилишна возраст за 2017 година на ОЈУДГ 23 Август Берово;

19. Годишен Извештај за работа на ЈПКР Услуга Берово за 2017 година;

20. Годишен Финансиски Извештај за работа на ЈПКР Услуга Берово за 2017 година;

21. О Д Л У К А за давање на трајно користење движна ствар – трактор Донг Фенг на ЈПКР „Услуга“ Берово;

22. О Д Л У К А за давање на времено користење без надоместок недвижен имот сопственост на општина Берово;

23. О Д Л У К А за давање на времено користење без надоместок на движна ствар сопственост на општина Берово;

24. О Д Л У К А за давање на согласност за основање на регионална депонија и потребната инфраструктура за источен плански регион;

25. О Д Л У К А за продолжување на работно време на угостителски објекти за одредени туристички, културни и друг вид манифетации во општина Берово за 2018 година;

26. О Д Л У К А за кофинансирање на проект Изградба на зелен пазар во Берово ;

27. Предлог Годишен План за вработување за 2019 година на Општина Берово

28. Предлог Годишен План за вработување за 2019 година на ООУ Дедо Иљо Малешевски Берово

29. Предлог Годишен План за вработување за 2019 година на ОСУ Ацо РусковскиБерово

30. Предлог Годишен План за вработување за 2019 година на ООУ Никола Петров Русински с.Русиново, општина Берово;

31. Предлог Годишен План за вработување за 2019 година ЈПКР Услуга Берово;

32. Предлог Годишен План за вработување за 2019 година на ОЈУДГ 23 АвгустБерово;

33. Предлог Годишен План за вработување за 2019 година на Дом на култура Димитар Беровски Берово;

34. Предлог Годишен План за вработување за 2019 година на ОЈУСЗСЛ Д-р Иван Влашки Берово;

35. Програма за изведување на еднодневна екскурзија низ Република Македонија за учениците од III одделение при ООУ Никола Петров Русински с.Русиново, општина Берово;

36. Програма за изведување на еднодневна екскурзија низ Република Македонија за учениците од VI одделение при ООУ Никола Петров Русински с.Русиново, општина Берово;

37. Програма за изведување на еднодневна екскурзија низ Република Македонија за учениците од IX одделение при ООУ Никола Петров Русински с.Русиново, општина Берово;

38. Измена и дополнување на Годишната Програма за работа на ООУ Дедо Иљо Малешевски Берово за учебната 2017/2018 година;

39. Барања од институции и граѓани;

40. Советнички иницијативи и прашања.

Бр. 09-841/1 Совет на Општина Берово

07.03.2018 година Претседател

Берово Јован Матеничарски

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии