Насловна Актуелно Вести Закажана 22-рата Седница на Совет на Општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Закажана 22-рата Седница на Совет на Општина Берово

 

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002),член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08, 20/10 и 20/19) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Ја свикувам 22-рата (дваесет и втората) седница на Советот на Општина Берово на ден 22.08. 2019 година (четврток), со почеток во 09:00 (девет) часот со следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Усвојување на Записник од 21-та Седница на Совет на Општина Берово;

2. Измена на Годишен План за вработување на Општина Берово за 2019 година;

3. Измена и дополнување на Годишен План за вработување на ОСУ„ Ацо Русковски„ Берово за 2019 година;

4. Измена и дополнување на Програмата (ЈД, Ј6 и ЈФ) за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во Општина Берово во 2019 година;

5. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Берово К1 за втор квартал 2019 година;

6. Квартален Извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Берово К2 за втор квартал 2019 година;

7. Квартален Извештај за задолжување на Општина Берово К3 за втор квартал 2019 година;

8. О Д Л У К А за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 11022, КО Берово вон-град, по барање на Панковски Кирил од Берово;

9. О Д Л У К А за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 10840, КО Берово вон-град, по барање на Илија Бундевски од Берово;

10. О Д Л У К А за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 7443 и 7426/1, КО Берово вон-град, по барање на Антонио Димовски од Берово;

11. О Д Л У К А за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 9471, КО Берово вон-град, по барање на Благородна Рабаџиска од Берово;

12. О Д Л У К А за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 3628, КО Двориште, по барање на Никола Шаренковски од Двориште;

13. О Д Л У К А за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 3223, КО Митрашинци, по барање на Костадин Спасов од Виница;

14. О Д Л У К А за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 13695/4, КО Берово вон-град, по барање на Никола Кацарски од Прилеп;

15. О Д Л У К А за усогласување на намените на Урбанистичката документација за село Владимирово,, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планотза КП 2948/2, КО Владимирово, по барање на Ванчо Рабаџиски од Владимирово;

16. О Д Л У К А За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Берово, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 15032, КП 15033 и КП 2948/3, КО Владимирово, по барање на Ванчо Рабаџиски од Владимирово;

17. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ОЈУСЗСЛ „Д-р ИВАН ВЛАШКИ„ Берово;

18. Барања од институции и граѓани;

19. Советнички иницијативи и прашања

Совет на Општина Берово

Претседател

ЈОВАН МАТЕНИЧАРСКИ

С

Со

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии