Насловна Актуелно Вести Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола

 

ОПШТИНА БЕРОВО

О Б Ј А В У В А

Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 122 Став 4 и Член 99 Став 1 од Законот за животна средина Сл. Весник на РСМ бр. 53/05...99/18 до Градоначалникот на Општина Берово е доставено барање за добивање Б – Интегрирана еколошка дозвола бр. 08-1890/7 од 25.12.2019 год., од АД Алкалоид Берово улица „Маршал Тито“ бр. 5 – Берово, за дејноста Инсталации за претходна обработка (операции како што се: миење, белење, мерцеризирање) или боење на влакна или на ткаенина, со капацитет на обработка од 1 t/ден до 10 t/ден.

 

Ја информираме јавноста дека сите потребни информации за барањето ќе бидат достапни во просториите на Општина Берово во одделението за комунални дејности и заштита на животна средина. Заинтересираната јавност може да изврши увид во истата во рок од 15 дена од денот на објавување во просториите на локална самоуправа во општински услужен центар секој работен ден од 08:00 од 15:00 часот.

Забелешки по поднесеното барање може да се достават по:

- пошта на адреса на Општина Берово ул. „Димитар Влахов“ бр. 10

- e-mail: [email protected]

- лично во архива на Општина Берово

Општина Берово

Градоначалник

Звонко Пекевски

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии