Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Урбанизам

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

08
Февруари
2019

 

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина (Сл.весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 42/14), Општина Берово на ден 26.12.2018 година донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за локалната урбанистичка планска документација со намена за Е2-кумунална супраструктура-градби за производство на енергија од обновливи извори на КП 3300 и КП 3301, КО Берово ВГ, Општина Берово.

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 

Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Двориште“

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Октомври
2015

Врз основа на чл. 24, став 11 од Законот за просторно и  урбанистичко планирање, (*Сл. весник на РМ* бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, градоначалникот спроведува: 

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Двориште“

 

Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Ратево“

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Октомври
2015

Врз основа на чл. 24, став 11 од Законот за просторно и  урбанистичко планирање, (*Сл. весник на РМ* бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, градоначалникот спроведува:

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Ратево“

   

Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Русиново“

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Октомври
2015

Врз основа на чл. 24, став 11 од Законот за просторно и  урбанистичко планирање, (*Сл. весник на РМ* бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, градоначалникот спроведува:

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Русиново“

 

Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Владимирово“

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Октомври
2015

Врз основа на чл. 24, став 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, (*Сл. весник на РМ* бр. 51/2005, 137/2007 и 91/2009), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, градоначалникот спроведува:

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Општина Берово спроведува јавна анкета и презентација по нацрт - планот “Урбанистички план за село Владимирово“

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии