Градоначалник
Насловна Градоначалник и општина

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

Градоначалник

Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на Општина Берово можете да го преземете ТУКА.

Прочитај повеќе: Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација на Општина Берово

 

Врз основа на член 50 , став 1 , точка 12 од Законот за Локалната самоуправа (Службен весник на РМ број 5/02) и член 60, став 1, алинеа 9 од Статутот на Општина Берово (,,Службен гласник на Општина Берово“бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово на ден 16.08.2010 година донесе:

П Р А В И Л Н И К

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО

ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА БЕРОВО

Прочитај повеќе: П Р А В И Л Н И К ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 12 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр.05/02) и член 61 став 1 алинеа 9 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово бр.13/02 и 18/07) и одредбите од Уредбата за описот на звањата на државните службеници („Службен весник на Р.Македонија“ бр.106/2007 и 146/2009), Градоначалникот на Општина Берово донесе:

 

ПРАВИЛНИК

за измени и дополнувања на Правилникот за систематизација на

работни места во општинската администрација на Општина Берово

Прочитај повеќе: Правилникот за систематизација - измени и дополнувања

   

Врз основа на член 50 став 1 точка 12 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр.05/02) и член 61 став 1 алинеа 9 од Статутот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово бр.13/02 и 18/07), Градоначалникот на Општина Берово донесе:

Правилник

за изменување и дополнувања на Правилникот за систематизација на

работни места во општинската администрација на Општина Берово

Прочитај повеќе: Правилник за систематизација - изменување и дополнувања

 

Звонко Пекевски

Лични податоци:

Роден е на 16.02.1974 година. Оженет е и татко на две малолетни деца.

 

Образование и овластувања:

Дипломира на Економскиот факултет – Прилеп при Универзитетот “Св.Климент Охридски“ – Битола и се стекна со звање Дипломиран економист – Статистичко кибернетичка насока.

Покрај ова е и Овластен проценител и Овластен сметководител.

 

Професионален ангажман:

2001-2005 – Референт за финансирање и буџет во ЕЛС Општина Берово

2005-2017 – Раководител на Одделение за финансиски прашања во ЕЛС Општина Берово

 

2017 – Градоначалник на Општина Берово

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии